ఈ హీరోయిన్ బనానా వీడియో… నెట్ లో రచ్చ రచ్చ చేస్తుంది